บริการ : จดทะเบียนบริษัท / หจก. จดทะเบียนพาณิชย์ และจดทะเบียนธุรกิจอื่นๆ  รวมทั้งให้บริการด้านบัญชีและภาษีอากร ครบวงจร
    Line id @bizsmes
 
    Hot Line : 083-084-8701

บริการจดทะเบียนทั้งหมดของเรา

     สำนักงานบิซเอสเอ็มอี ของเรามีบริการด้านงานจดทะเบียนธุรกิจหลายด้าน คอยให้บริการ ซึ่งมีหลายหน่วงานที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งงานบริการตามหน่วยงานที่รับจดทะเบียนดังนี้

1) กรมพัฒนาธุรกิจกาค้า กระทรวงพาณิชย์ :

     - บริการจดทะเบียน จัดตั้ง บริษัท/หจก (อ่านรายละเอียดเพิ่ม...)

     - บริการจดทะเบียน แปรสภาพจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็น บริษัทจำกัด

     - บริการจดทะเบียน แก้ไขเพิ่มเติม บริษัท/หจก. เช่น แก้ไขชื่อบริษัท/หจก, แก้ไขตราประทับ,แก้ไข เพิ่ม-ลด ทุน ,แก้ไขที่ตั้งสำนักงาน ,แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ,แก้ไขกรรมการ อำนาจกรรมการ ,แก้ไขหุ้นส่วน, แก้ไขผู้ถือหุ้น ฯลฯ

     - บริการจดทะเบียน เลิกกิจการ เสร็จชำระบัญชี

2) กรมสรรพากร :

     - บริการจดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม

     - บริการจดทะเบียน แก้ไขเพิ่มเติมกิจการ เช่น ชื่อกิจการ, ที่ตั้งกิจการ, ประเภทของการประกอบกิจการ ฯลฯ

     - บริการแจ้งขอ user&password เพื่อยื่นแบบผ่านทางอินเตอร์เน็ต (E-Filing)

3) สำนักงานประกันสังคม :

     - บริการจดทะเบียน ขึ้นทะเบียนนายจ้าง

     - บริการ แจ้งเข้า-แจ้งออก ประกันสังคมของลูกจ้าง

4) สำนักงานเขต :

     - บริการจดทะเบียน พาณิชย์/พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งประเภท บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล

5) กรมสรรพสามิต :

     - บริการจดทะเบียน ขออนุญาตจำหน่าย สุรา ยาสูบ และไพ่

6) กรมการท่องเที่ยว :

     - บริการจดทะเบียน ขอใบอนุญาต ธุรกิจนำเที่ยว

7) กรมทรัพย์สินทางปัญญา :

     - บริการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า

 

   accounting    hotservice2